Óvodavezető álláspályázat Móron

Népszerű ajánlatok

/Napsugár Óvoda – Archív kép/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adta ki a város honlapján:

“Mór Városi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Móri Napsugár Óvoda

Óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Cserhát utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőfokú Óvodapedagógus,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés.
 • magyar állampolgárság
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel
 • büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll a Kjt. 20.§ (2) d) pontjában meghatározott büntetőeljárás alatt, valamint megfelel a Kjt. 20. § (2c)-(2e) pontjának
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Előnyt jelent: – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program
 • Képzettséget, végzettséget igazoló okiratok
 • A pályázati feltételeknek történő megfelelés igazolása a dokumentumok egyszerű másolatával
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2c) – (2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, valamint annak nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához hozzájárul
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt, a 06-30/819-9196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1041-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

és

 • Elektronikus úton Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 30. ”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Óvodavezető álláspályázat Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*