Önkormányzati álláspályázat

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Mór Város Önkormányzata az alábbiakat tette közzé – idézzük:

“Mór Városi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01.-2025.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét. Biztosítja és ellenőrzi, hogy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen és időben állítsák ki.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll a Kjt. 20.§ (2) d) pontjában meghatározott büntetőeljárás alatt, valamint megfelel a Kjt. 20. § (2d) és (2e) pontjának,
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Képesítést igazoló okiratok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, valamint annak nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához hozzájárul,
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. §-a és 43/A. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt, a +36-30/819-9196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3035/2020, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető és
 • Elektronikus úton Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Szakmai Szakértői Bizottság véleményezését követően Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A Közigállás publikálásának időpontja: 2020. október 5.

www.mor.hu – 2020. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Önkormányzati álláspályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*