Ingatlant adna bérbe az Önkormányzat

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció!/

A Móri Polgármesteri Hivatal az alábbiakat közölte a város honlapján egy ingatlan bérbeadásával kapcsolatban – idézzük:

“Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) a tulajdonában lévő ingatlanok közül haszonbérleti szerződés formájában hasznosításra meghirdeti 2029. október 31.-ig az alábbi ingatlant – a Településfejlesztési Bizottság 30/2023. (II.14.) határozata alapján – nyilvános ajánlattételi (licit) eljárás keretében:

hrsz fekvés művelési ág

minőségi osztály

terület (m2) AK érték Önkormányzati
tulajdoni
hányad
0556/9 külterület szántó 4 1199 2.40 1/1

A Pénzügyi Bizottság 114/2016. (XI. 29.) határozatában a mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díját 800,- Ft/AK/év+ÁFA összegben határozta meg, amely egyben megegyezik a kikiáltási árral.

A haszonbérleti díj megfizetése minden év május hó 31. napjáig esedékes. A haszonbérlő esetleges késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a haszonbérbeadónak. A haszonbérbeadó fenntartja annak jogát, hogy a haszonbérleti díjat évente felülvizsgálja.

Az ingatlan hasznosításának feltételei a haszonbérleti szerződésben kerülnek meghatározásra.

A liciteljárásra jelentkezést írásban Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda (Mór, Szent István tér 6. fsz. 2. sz.) alatti címre 2023. március 22. (szerda) 10.00 óráig lehet benyújtani jelzés nélküli zárt borítékban, és annak tartalmaznia kell

– jelentkezési és nyilatkozati lapot kitöltve, aláírva (mely átvehető a Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodán) földrészletenként (helyrajzi számonként külön-külön kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal” lehet a liciteljárásra jelentkezni)

A liciteljárás szabályai és módszere:

– A liciteljárást 1 nap alatt kell lebonyolítani.

– A licit emelésének mértéke 50 Ft/AK/év+ÁFA.

– A liciteljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendelet alapján 3 fős munkacsoport bonyolítja le.

A liciteljárást levezető személy biztosítja, hogy egy adott ingatlanra csak az arra jogosult jelentkezők, vagy meghatalmazottaik tehessenek ajánlatot. Az eljáráson – a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül – csak az ajánlattételre jogosultak lehetnek jelen.

Az eljárás vezetője ismerteti a licit tárgyát, és a kikiáltási árat. A licitálást mindaddig kell folytatni, amíg a jelentkezők a magasabb haszonbérleti díjra ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az eljárás vezetője a megajánlott legmagasabb haszonbérleti díjat háromszor bejelenti, azt leüti és közli annak nevét, aki a legmagasabb összegű árajánlatot tette és ezzel a licitet megnyerte. Az eljárás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az ajánlattevők szóbeli licitálása helyett, előre kiosztott és sorszámozott táblával licitálhatnak.

Ha egy ingatlan meghatározott kikiáltási árára sem érkezik ajánlat, az eljárás vezetője arra az ingatlanra vonatkozóan a liciteljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Érvényességi követelmények:

Érvénytelen az ajánlat:

– melyet olyan vállalkozó, személy nyújtott be, aki nem vehet részt a liciten,

– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőig nyújtottak be,

– amely nem felel meg a hirdetménynek

A beérkezett ajánlatok bontására és a liciteljárás lefolytatására 2023. március 22-én 13.00 órakor kerül sor a Móri Polgármesteri Hivatal Kistermében.

A liciteljárásra egyebekben Mór Városi Önkormányzat 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete – amely az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szól – az irányadó.

Felhívom a versenytárgyalásra jelentkezők figyelmét, hogy a haszonbérbe adásra meghirdetett ingatlan tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. tv. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltak – „A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos földet használó hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban – a föld fekvése szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben – folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg.” – alapján meg kell kérni a hegybíró nyilatkozatát az előhaszonbérleti jogosultságról és a hegybíró nyilatkozatától függően a szomszédos hegyközségi tagnak előhaszonbérleti joga van.

A haszonbérleti szerződés megkötésének határideje: a liciteljárás napját követő 15 napon belül.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a versenytárgyaláson csak az vehet részt, aki a részvételre a jelentkezését előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

Érdeklődni a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodán lehet ügyfélfogadási időben (Csordás Mónika ügyintézőnél), vagy a 22/560-861 telefonon. A hirdetmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.mor.hu honlapon.”

Dokumentumok:
Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Ingatlant adna bérbe az Önkormányzat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*