A Móri Polgármesteri Hivatal álláspályázata

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adta ki a város honlapján:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Pénzügyi Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

– Irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi Iroda munkáját.

– Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében biztosítja a pénzügyi döntések szabályszerűségét.

– A központi irányelvek, útmutatók áttekintését követően elkészíti a költségvetési koncepciókat, és költségvetéseket.

– Kidolgozza költségvetési szervek tervezési irányelveit. Tételesen ellenőrzi, egyezteti, szükség esetén korrigálja az költségvetéseket.

– Számításokat, elemzéseket készít a bevételek és kiadások alakulása tekintetében, év végén kimunkálja a költségvetés végrehajtásának várható pozícióit, kimutatja az áthúzódó feladatokat, végleges költségvetési megtakarításokat.

 – Felméri a központi támogatásokat megalapozó mutatókat, év közben azok felülvizsgálatát elkészíti.

– Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló időközi és év végi beszámolókat, azok előírt számszaki mellékleteit, elemzi a végrehajtást.

– A jóváhagyott előirányzatokat felosztja a keretgazdák között, év közben rendszeresen felülvizsgálja a kötelezettségvállalások alakulását, javaslatot készít az előirányzatok módosítására.

– Gondoskodik a gazdálkodási körbe tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról, menedzseli a likviditásukat.

– Elkészíti, karbantartja a pénzügyi szabályzatokat, és gondoskodik a dolgozókkal történő megismertetésről.

– Elkészíti a jóváhagyott költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet-tervezeteket.

– Elkészíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket.

– A likviditás megőrzése érdekében nyomon követi a pénzáramok alakulását.

– Kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogkörében gondoskodik az előirányzatok szabályszerű felhasználásról.

– Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi tárgyú előterjesztéseit felülvizsgálja, azok önkormányzati gazdálkodásra ható hatásait kimunkálja.

– Elkészíti az adósminősítéshez előírt dokumentumokat.

– Ellátja az operatív gazdálkodási feladatokat, ennek keretében pénzügyi ellenjegyző jogkört, valamint a gazdálkodási szabályzatban meghatározott körben kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A köztisztviselő feladatai kiterjednek a Móri Polgármesteri Hivatalra, a Mór Városi Önkormányzatra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásra, a Móri Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint ezek fenntartása alatt álló önállóan működő intézményekre.
 • Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő
 • Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város Polgármestere 56/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a 2021. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a pályázó rendelkezik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 12. § (1) bekezdésének megfelelő végzettséggel, továbbá megfelel az Ávr. 12. § (2) bekezdésben foglaltaknak
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • A kiválasztásnál előnyt jelent:
 • közigazgatási területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vezetői tapasztalat
 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok:
 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, a gazdasági vezetőre vonatkozó egyéb jogszabályi előírások meglétét igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban 2021. május 20. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Taba Nikoletta jegyző nyújt a 06/22/560-804-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „Pénzügyi Irodavezető”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/1900-1/2021.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szakember bérlakás biztosított.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "A Móri Polgármesteri Hivatal álláspályázata"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*